News Ticker

Mans HUB projektā pirmajos darbības četros mēnešos ir izveidota konsultatīvā padome un turpinās pētniecība iekļaujošās izglītības jomā.

2019.gada 31.janvārī Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar sadarbības partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras ir uzsākuši ERASMUS + projektu “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikām izglītības jomas darbiniekiem formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN), kura ietvaros tiks izstrādāta digitālā vietne, kurā apkopos, kategorizēs un sistematizēs materiālus un labās prakses piemērus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

Repozitorijs sākotnēji ietvers materiālus no projektā iesaistītajām dalībvalstīm, bet tiek plānots ar laiku attīstīt to par Eiropas mēroga materiālu vietni iekļaujošās izglītības atbalstam.

Projekta mērķi paredz: dažādu izglītības līmeņu institūciju pārstāvju iesaisti starpdisciplinārā tālākizglītībā iekļaujošās izglītības jomā (formālajā un neformālajā izglītībā), izmantojot labās prakses piemērus; uzlabot visu projektā iesaistīto dalībvalstu pedagoģiskā personāla prasmes novērtēt skolēnu ar speciālajām vajadzībām spējas un vajadzības; pilnveidot esošo mācību metožu izmantojumu, aktualizējot veiksmīgas iekļaujošas izglītības prakses piemērus un papildināt pedagoģisko līdzekļu arsenālu ar starptautiskā praksē pārbaudītiem rīkiem, resursiem un metodēm.

Projekta mērķauditorija Latvijā ir pirmsskolas, pamatizglītības un vidusskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki, mācību metodiķi, tālākizglītības organizētāji; sociālie darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti; nevalstisko organizāciju pārstāvji; izglītības politikas veidotāji – izglītības pārvalžu vadītāji un to darbinieki, iekļaujošas izglītības politikas veidotāji gan no pašvaldībām, gan valsts līmeņa institūcijām, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji u.c.

Katras projektā iesaistītās dalībvalsts pienākums ir izveidot konsultatīvo padomi, kuras sastāvā ir iekļauti skolu vadītāji, skolotāji un pedagoģiskais personāls no visiem izglītības līmeņiem, kā arī NVO, sabiedriskās organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar speciālajām vajadzībām tiesības, kā arī politikas veidotāji reģionālā un valsts līmenī. 2019.gadamaijāLU  PPMF tika izveidota šādakonsultatīvā padome, kuras locekļu uzdevums ir reizi 6 mēnešos iepazīties un izvērtēt projekta norisi un rezultātus, kā arī konsultēt pētnieku komandu par iespējamo darbības pilnveidi.

Projekta norises pirmajos mēnešos aktīvi tiek strādāts gan pie digitālās vietnes izmēģinājuma versijas izveides, gan pie zinātniskās pētniecības izstrādes iekaujošās izglītības jomā.  Ir izveidota arī projekta mājas lapa, kurā visi interesenti varēs sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm: https://www.inclusion-hub.eu/?lang=lv

Projekta komandas pārstāvji no LU kopā kolēģiem no Leipcigas Universitātes Vācijā šobrīd gatavo iesniegšanai recenzentiem zinātniskos rakstus kolektīvajai monogrāfijai, kas veltīta iekļaujošās izglītības pieredzes analīzei Latvijā un Saksijas pavalstī Vācijā. Rakstos tiks sniegts ieskats iekļaujošās izglītības vēsturē, analizēti mūsdienu izaicinājumi iekļaujošās izglītības jomā skolās un augstskolās, pētīti skolotāju priekšstati par iekļaujošo izglītību Latvijā un Saksijā, izvērtētas tehnoloģiju izmantošanas iespējas iekļaujošās izglītības īstenošanai u.c.

Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022.gada 30.janvārī.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close