News Ticker

Mērķi un uzdevumi

 • Integrēt izglītības institūciju tālākizglītības activitātēs (starpdisciplinārā līmenī formālajā un neformālajā izglītībā) izpratni par iekļaujošo izglītību.
 • Balstoties uz citu, daudz pieredzējušāku valstu (Beļģija, Kipara), labajiem piemēriem, pilnveidot Latvijas, Bulgārijas un Austrijas pedagoģiskā personāla zināšanas, prasmes un kompetences īstenot iekļaujošo praksi.
 • Uzlabot pedagoģiskā personāla spējas un prasmes novērtēt skolēnu ar speciālajām vajadzībām spējas un vajadzības.
 • Pilnveidot esošo mācību metožu izmantojumu, aktualizējot veiksmīgas iekļaujošas izglītības prakses un iekļaujot jau esošus un praksē pierādītus rīkus, resursus un metodes.
 • Sniegt atbalstu pedagoģiskajam personālam ikgadējo plānu izstrādē iekļaujošas izglītības īstenošanai, tostarp individuālu izglītības programmas apguves plānu (IIPAP) izstrādē.
 • Mobilizēt ārpus skolu sistēmas esošos bērnus ar speciālām vajadzībām, mudinot apmeklēt vispārējās izglītības iestādes, organizējot seminārus skolēniem ar specialām vajadzībām un viņu ģimenēm.
 • Radīt ilgtspējīgu sadarbību, projekta dalībvalstīs veicinot tīklu veidošanos starp izglītības institūcijām, nevalstisko sektoru un izglītības politikas veidotājiem pašvaldību un valsts līmenī.
 • Izstrādāt mērķtiecīgus un precīzus ieteikumus lēmējiestādēm turpmākai valdības stratēģijas attīstībai iekļaujošas izglītības īstenošanai, pamatojoties uz projekta ieviešanas un aktualizēšanas fāzes ietvaros iegūtajiem rezultātiem.
 • Atbalstīt izglītības un mācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, atbalstot mācībspēku kreativitāti un jaunu risinājumu veidošanas prasmes, lai panāktu pirmsskolu un skolu izglītības vides modernizāciju, nodrošinot radošu, pievilcīgu un efektīvu mācību procesu.
 • Veicināt mācību procesā universālā dizaina ieviešanu kā izglītības un mācību pieeju, kas atbalsta augstākā mērķa sasniegšanu – sekmēt sociālās vienlīdzības veidošanos un bērnu ar mācīšanās grūtībām iekļaušanos izglītībā, lai samazinātu mācību priekšlaicīgu pamešanu un nodrošinātu iespēju iesaistīties profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā un/vai sekmējot nodarbinātības iespējas.
 • Nodrošināt pedagoģiskā personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidošanu un ilgtspējīgu attīstību starpdisciplinārā līmenī – no agrīnās bērnības, skolas izglītībā, profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā, izmantojot tiešsaistes repozitorijā izvietotos un aprobētos labo prakšu piemērus, resursus, rīkus, metodes un pieredzes, lai sekmētu iekļaujošas mācību prakses attīstību Eiropā.
 • Izveidot Eiropas mēroga mācību kopienu (kuru pārstāv projekta partneri), iesaistot izglītības iestādes, formālās un neformālās izglītības jomas pārstāvjus, valsts iestādes un NVO. Tādējādi tiks panākta labo prakšu piemēru nodošana un izmantošana iekļaujošas mācīšanās iespēju nodrošināšanā un to pārnese uz citām saistītām izglītības jomām un to izmantošanu reālā darbībā

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close