News Ticker

Pabeigts darbs pie rokasgrāmatas izstrādes projektā “MyHUB – vienas pieturas aģentūra par iekļaušanas praksi, rīkiem, resursiem un metodēm formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam”

Latvijas Universitātes pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā projektā ,,Mans Hub tiešsaistes repozitorija iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN) turpina darbu pie digitālās vietnes izstrādes, kurā apkopoti un sistematizēti materiāli un labās prakses piemēri par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

2020.gada nogalē ir pabeigta starptautiskajā praksē pārbaudītu materiālu un labās prakses piemēru apkopošana un tulkošana iekļaujošas izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs. Ar labo prakšu katalogu varat iepazīties projekta mājas lapā www.inclusion-hub.eu.

Ir pabeigts darbs pie rokasgrāmatas izstrādes, kurā raksturota iekļaujošas izglītības situācija un izaicinājumi, analizēti normatīvie akti, kas regulē iekļaujošu izglītību projekta dalībvalstīs, apkopoti praktiski ieteikumi inovatīvu un iekļaujošu mācību materiālu veidošanai, stundu plānu paraugi, raksturota digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, t.sk. atsevišķa nodaļa veltīta aktuālajiem izaicinājumiem izglītībai krīzes apstākļos. Ar rokasgrāmatu varat iepazīties projekta mājas lapā https://handbook.inclusion-hub.eu/handbook/

Oktobrī un novembrī ir īstenoti trīs informatīvie semināri Rīgā, Tukumā un Madonā. Ar projekta rezultātiem ir iepazīstināti pirmsskolas, sākumizglītības, pamatizglītības un speciālās izglītības skolotāji, iestāžu vadītāji un metodiķi.

2021.gada 25.janvārī ir notikusi Konsultatīvās padomes tikšanās. Sēdē tika analizēti projektā apkopotie materiāli iekļaujošas izglītības veicināšanai, diskutēta to izmantošana skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā. Padomes locekļi tika iepazīstināti ar izstrādāto rokasgrāmatu un sniedza atgriezenisko saiti par tās saturu.

Projekta komanda LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr. paed. Linda Daniela (projekta vadītāja), Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.paed. Svetlana Surikova, doktorante Mg. paed. Arta Rūdolfa, Mg.paed. Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā.

Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.
Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close