News Ticker

“MyHUB – a one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and non-formal educational institutions”

604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN ‘ UNDER THE ERASMUS + PROGRAMME

2020.gadā Latvijas Universitātes pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā projektā ,,Mans Hub tiešsaistes repozitorija iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN) turpina darbu pie digitālās vietnes izstrādes, kurā apkopoti un sistematizēti materiāli un labās prakses piemēri par iekļaujošās izglītības jautājumiem.


Līdz 2020. gada oktobra beigām projekta partneri ir apkopojuši vairāk kā 200 starptautiskajā praksē pārbaudītu materiālu un labās prakses piemēru iekļaujošas izglītības īstenošanai dažādās izglītības pakāpēs. 110 labās prakses aprakstu jau ir pieejami latviešu valodā, materiālu apkopošanas un tulkošanas process turpinās, repozitorija saturs tiek aizvien papildināts. Ar labo prakšu katalogu varat iepazīties projekta mājas lapā www.inclusion-hub.eu.


Projektā ir tapusi rokasgrāmata iekļaujošai izglītībai, kur ir apkopoti dažādi ieteikumi, noderīgi materiāli un informācija par normatīvajiem aktiem, kas regulē iekļaujošu izglītību projekta dalībvalstīs. Gada beigās rokasgrāmata būs pieejama visiem interesentiem projekta mājas lapā.

Ir jau notikuši 10 informatīvie semināri Rīgā, Tukumā, Madonā, Cēsīs un Lielvārdē. Ar projekta rezultātiem ir iepazīstināti pirmsskolas, sākumizglītības, pamatizglītības un profesionālās izglītības skolotāji, iestāžu vadītāji un metodiķi. Tāpat 2020.gada 27. augustā Rīgā notika pirmais darba seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem – tajā izglītības profesionāļi apguva darbam ar projekta ietvaros izveidoto digitālo vietni nepieciešamās prasmes un iepazinās ar VIMALA materiāliem lasītprasmes sekmēšanai pirmsskolā.


Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) konferencē izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem ,,Skola katram bērnam” asoc.prof. D.Nīmante diskusijā ,,Iekļaujoša izglītība: kā sasniegt katru bērnu?” sniedza ieskatu projekta rezultātos un iepazīstināja ar repozitorija apkopoto labās prakses kolekciju iekļaujošas izglītības īstenošanai. Konference norisinājās 2020. gada 8. oktobrī, Ogres novada Kultūras centrā. Konferenci varēja vērot tiešraidē.


Projekta komanda LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr. paed. Linda Daniela (projekta vadītāja), Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.paed. Svetlana Surikova, Mg. paed. Arta Rūdolfa, LU Maģistra programmas “Pedagoģija” studente Katrīna Elizabete Biezā.


Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.


Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu. Projekta mājaslapa atspoguļo tikai projekta autoru viedokli un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu šīs informācijas tālāku izmantojumu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close