News Ticker

Mans HUB projektā pirmajos darbības sešos mēnešos ir izveidota konsultatīvā padome, uzsākta mācību materiālu apkopošama un turpinās pētniecība iekļaujošās izglītības jomā.

2019. gada 31. janvārī Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar sadarbības partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras ir uzsākuši ERASMUS+ projektu “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN), kura ietvaros tiks izstrādāta digitālā vietne, kurā apkopos, kategorizēs un sistematizēs materiālus un labās prakses piemērus par iekļaujošās izglītības jautājumiem.

Vasaras beigās LU pētnieki Bulgārijā tikās ar  projekta komandu no citām valstīm  – 29. un 30. augustā Sofijas Universitātē partneri analizēja jau padarīto un sprieda par turpmākajiem uzdevumiem “MansHUB” projektā.

Pirmajā pētījuma posmā ir izstrādātas projekta menedžmenta un kvalitātes stratēģijas rokasgrāmatas, ko plānots izvērtēt līdz oktobra vidum. Ir izstrādāta un apstiprināta projekta rezultātu izplatīšanas stratēģija, valstīs ir izveidotas un apstiprinātas konsultatīvās padomes, ko veido eksperti no dažādām izglītības jomām.

Projekta darbības 6 mēnešos projekta partneri ir popularizējuši projekta idejas vairāk nekā 20 vietēja mēroga un starptautiskos pasākumos, informācija par projektu ir sasniegusi ap 7 000 cilvēku visā Eiropā. Ir apkopoti vairāk kā 200 materiālu un labās prakses piemēru, kas sākotnēji tiks izmantoti, lai izmēģinātu digitālo vietni iekļaujošas izglītības īstenošanas atbalstam.

2019. gada otrajā pusē turpināsies mācību materiālu apkopošana, kā arī citu projekta partnervalstu apkopoto materiālu tulkošana, lai padarītu tos pieejamus plašākam interesentu lokam.

Projekta ietvaros turpmāk tiek plānoti gan informatīvie, gan darba semināri, kuros projekta dalībvalstīs iekļaujošajā izglītībā iesaistītie profesionāļi un citi interesenti apgūs darbam ar digitālo vietni nepieciešamās prasmes. Projekta mājaslapa darbojas angļu, latviešu, bulgāru, vācu, grieķu un holandiešu valodās www.inclusion-hub.eu.

Projekta komanda LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr. paed. Linda Daniela (projekta vadītāja),  Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Mg. Arta Rūdolfa, LU Maģistra programmas “Pedagoģija” studente Katrīna Elizabete Biezā. 

Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.

Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu. Projekta mājaslapa atspoguļo tikai projekta autoru viedokli un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu šīs informācijas tālāku izmantojumu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close