News Ticker

Ролята на приобщаващия учител за ефективното участие на деца с множество увреждания в общообразователната среда

Децата с множество увреждания се свързват със сложни и комплексни прояви на различни по вид, характер и степен нарушения, които оказват комбинирано въздействие върху цялостното развитие. Тези ученици обикновено имат коефициент на интелигентност, който не може да се измери със стандартните тестове, както и различни по степен интелектуални, двигателни, сензорни и комуникативни нарушения (Левтерова, 2007).

Затрудненията, които педагозите срещат всекидневно в процеса на работа с тях предизвиква широки дискусии поради значителните ограничения в общуването и ежедневното функциониране на децата с множество увреждания, особено що се касае до организационните аспекти на този процес, както и по отношение на приложимостта на методиките и програмите за обучение. На този етап нормативната уредба в Р. България дава възможност обучението на децата с множество увреждания да се организира както в специалните училища, така и в рамките на общообразователни училища.

Линк: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/6.2/6.2-5.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close