News Ticker

Цели и задачи

 • Повишаване на информираността относно възможностите на приобщаващото образование и необходимостта от повишаване на квалификацията на учителите
 • Подобряване на знанията, уменията и компетентностите на педагогическите специалисти (в Латвия, България, Австрия) за прилагане на приобщаващи практики за обучение, основани на ноу-хау, предоставени от държави с опит в областта, като Белгия и Кипър.
 • Подобряване уменията на учителите за разпознаване на нуждите на всеки ученик със специални образователни потребности (СОП)
 • Запознаване със съвременни методи инструменти и ресурси за преподаване, чрез прилагане на добри практики в областта на приобщаващото образование
 • Предоставяне на насоки за разработване на годишни планове за прилагане принципите на приобщаващото образование, в това число и за създаване на индивидуални учебни планове.
 • Мобилизиране на потенциала на децата със СОП чрез организиране на извънкласни дейности като тематични семинари за тях и техните семейства.
 • Създаване на условия за работа в мрежа и за устойчиво сътрудничество между образователните институции, неправителствените организации и държавните органи, отговорни за вземане на решения и за определяне на политиките в областта на приобщаващото образование на общинско и национално ниво в страните, участващи по проекта.
 • Отправяне на препоръки, базирани на резултатите от оценката на въздействието на проекта, за разработване на бъдещи правителствени програми и стратегии за прилагане принципите на приобщаващото образование.
 • Подкрепа за подобряване качеството и ефективността на образованието, обучението, креативността и иновативното мислене на училищния персонал за модернизация на педагогиката на предучилищното и училищното образование и превръщането й в творчески, привлекателен и ефективен процес.
 • Популяризиране на универсалния дизайн за обучение като подход за подобряване на социалното включване и интеграцията на децата със СОП в образователната система, за да се противодейства на ранното им отпадане от училище.
 • Създаване на възможности за устойчиво повишаване на знанията, уменията и компетентностите на педагозите, ангажирани в различните етапи от образованието на децата и младежите – предучилищно, начално, ПОО, висше образование, чрез разработване на Онлайн портал за практики, инструменти, ресурси и методи за подкрепа на приобщаващото образование и за постигане на благоприятна учебна среда на европейско равнище.
 • Създаване на единна европейска общност (формирана от партньорите по проекта), съставена от образователни институции, доставчици на формално и неформално обучение, публични органи, НПО, с помощта на която да се постигне обмен и обогатяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close