News Ticker

Цели и задачи

 • Интегриране на информираността за приобщаващото образование и обучение в редовните дейности за професионално развитие на образователните институции (на междусекторно ниво, включително формални и неформални образователни институции)
 • Подобряване на знанията, уменията (включително застъпническите умения) и компетентностите на педагогическия персонал (в Латвия, България, Австрия) за прилагане на приобщаващи практики за обучение, основани на ноу-хау, предоставени от опитни страни като Белгия и Кипър.
 • Подобряване на способностите на педагогическия персонал за оценка на способностите и идентифициране на потребностите на всеки ученик със специални образователни потребности (СОП).
 • Подобряване на съществуващите методи на преподаване чрез повишаване на най-добрите практики за прилагане на приобщаващото обучение на вече съществуващи и измерени като успешни инструменти, ресурси и методи.
 • Предоставяне на педагогически насоки за разработване на годишни планове за прилагане на приобщаващото образование, включително създаване на индивидуални образователни планове.
 • Мобилизиране на децата със СОП извън училището чрез организиране на специализирани семинари за тях и техните семейства.
 • Създаване на устойчиво сътрудничество и мрежи между образователните институции, неправителствения сектор и сектора за вземане на решения, както и на политики на общинско и правителствено ниво в участващите страни.
 • Отправяне на препоръки към вземащите решения по отношение на по-нататъшното разработване на правителствена програма и стратегия за прилагане на приобщаващото образование, въз основа на резултатите от въздействието, показани по време на фазата на подобряване и изпълнение на проекта.
 • Подпомагане на подобряването на качеството и ефективността на образованието, обучението, повишаване на креативността и иновациите на училищния персонал за постигане на модернизация на педагогиката на предучилищното и училищното образование като творческо, привлекателно и ефективно обучение.
 • Насърчаването на универсалния дизайн на обучението като тип подход на обучение за повишаване на социалното включване и интеграция на децата със СОП в образованието и обучението, за да се намали възможността за ранно напускане на образователната система и следователно да ги подготви за бъдещ достъп до професионално образование (ПОО), висше образование и / или заетост.
 • Да се ​​даде възможност за повишаване и устойчивост на знанията, уменията и компетентностите на педагогическия персонал на междусекторно ниво – от ранно детство, чрез училищно образование, ПОО, висше образование и образование за възрастни чрез предоставяне на онлайн център с разработени и одобрени примери за най-добри практики, ресурси, инструменти, методи и опит за постигане на приобщаваща учебна практика на европейско равнище.
 • Създаване на общоевропейска учебна общност (представлявана от партньорите по проекта) между различните участници – образователни институции, доставчици на формално и неформално обучение, публични органи, НПО). В този случай ще постигнем увеличаване на добрите практики за приобщаващо учене и техният транс-образователен трансфер и експлоатация.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close