News Ticker

НАГЛАСИ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Изследването сред родители на деца със специални образователни потребности показва, че основният източник на подкрепа за родителите и децата е училището. Родителите, които са записали децата си в дневна форма на обучение в общообразователните училища разчитат основно на учителя на детето и на работата на ресурсния учител, където той е наличен. Много малък дял от децата със СОП работят със специалисти извън училище, в това число и с медицински експерти. Това до голяма степен се дължи на липсата на подобни възможности, осигурени от страна на държавата. Още повече, че в преобладаващата част от случаите, родителите на деца със СОП нямат необходимата финансова възможност да осигурят подкрепа извън тази, която получават в училище. Много от семействата на деца със СОП се намират в трудна ситуация, тъй като наличието на проблем ги изправя пред необходимостта да полагат допълнителни грижи за своите деца, поради което често пъти единия родител е принуден да остане икономически неактивен, за да се грижи за детето.

Линк:http://globalmetrics.eu/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close